Vạch kẻ đường cũng được coi như một dạng biển báo giao thông. Vạch kẻ đường có hình đa dạng được vẽ trên đường nhằm đảm bảo khả năng lưu…

Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo chỉ dẫn nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông định hướng cần…

Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo chỉ dẫn nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông định hướng cần…

Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo hiệu lệnh thông báo điều phải thực hiện thể hiện trên biển. 301A…

Biển báo nguy hiểm thường có hình tam giác, nền vàng, viền đỏ, hình vẽ màu đen. Biển báo nguy hiểm thông báo cho người tham gia giao thông những…

Bộ biển báo cấm được đánh số thứ tự từ 101 đến 140. Biển cấm thường có hình tròn, hình vẽ màu đen. Biển báo cấm thể hiện những điều…