Vạch kẻ đường cũng được coi như một dạng biển báo giao thông. Vạch kẻ đường có hình đa dạng được vẽ trên đường nhằm đảm bảo khả năng lưu…

Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo chỉ dẫn nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông định hướng cần…