Bộ biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo hiệu lệnh thông báo điều phải thực hiện thể hiện trên biển.

Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)

301A – Các xe chỉ được đi thằng

Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)


các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.

301B – Các xe chỉ được rẽ phải

các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.


Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.

301C – Các xe chỉ được rẽ trái

Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.


Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.

301D – Các xe chỉ được rẽ phải

Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.


Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.

301E – Các xe chỉ được rẽ trái

Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.


Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

301F – Các xe chỉ được đi thằng và rẽ phải

Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).


Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

301H – Các xe chỉ được đi thằng và rẽ trái

Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).


Các xe chỉ được rẽ phải và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

301I – Các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải

Các xe chỉ được rẽ phải và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).


Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang phải để qua một chướng ngại vật

302A – Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang phải để qua một chướng ngại vật


Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang trái để qua một chướng ngại vật.

302B – Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang trái để qua một chướng ngại vật.


Báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau.

303 – Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau.


Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này.

304 – Đường dành cho xe thô sơ

Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này.


Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

305 – Đường dành cho người đi bộ

Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.


Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển.

306 – Tôc độ tối thiểu cho phép

Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển.


Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

307 – Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.


Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái.

308A – Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái.


Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải.

308B – Tuyến đường cầu vượt cắt ngang

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải.


Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi.

309 – Ấn còi

Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi.

[siteorigin_widget class=”ReviewPro_Classic_Block”][/siteorigin_widget]